През август 2015 г. А Дейта Про проведе оценка на системата си за управление на иновациите чрез инструмента IMP3Rove (https://www.improve-innovation.eu/) – инструмент одобрен и подкрепян от Европейската комисия базиран на елементите на House of Innovation на AT Kearny. Той оценява пет категории – Иновационна стратегия, Иновационна организация и култура, Жизнен цикъл на иновациите, Фактори позволяващи иновации и Иновационни резултати. Компанията получи 77% за управление на иновациите – с 23% по-добре от Шампионите по ръст и с 27% по-добре от средната компания в сектора на знание интензивните услуги.

Image: