%title

Kръгла маса и работни срещи с Българска аутсорсинг асоциация
Конференция
Пет., 09/04/2015 - 10:00
София
в залата на 23 СОУ „Фр. Ж. Кюри”, бул. Ситняково № 21

Българска аутсорсинг асоциация (БАА) с подкрепата на Съюзът на работодателите в системата на народната просвета в България (СРСНПБ) ви канят на поредица от три кръгли маси с представители на ръководствата на професионални гимназии и гимназиите с интензивно изучаване на чужд език

СРСНПБ и БАА искат да осъществят първоначална връзка и да дадат шанс на българските училища да станат част индустрия на бъдещето с организиране на кръгли маси и последващи работни срещи за обсъждане на съвместни инициативи за подобряване подготовката на кадрите в аутсорсинг сектора, както и осигуряването на учебни и/или работни практики и стажове в реална работна среда.

По време на кръглата маса ще се обсъдят възможностите за мотивирането на учащите за професионална реализация във фирмите в сектора на аутсорсинга, предоставянето на стипендии и възможности за специализация в компании от сектора на аутсорсинг услугите, включването на специалисти от фирмите-членове на БАА с лекции по тематиката на специализирани дисциплини и др.п.

Във втората част на срещата директорите ще получат индивидуална консултация относно конкретни възможности и механизми за сътрудничество и съвместни действия между БАА и училището.

За повече информация – Адриана Попова, Изпълнителен директор, Българска аутсорсинг асоциация, тел. +359 888 546 911, e-mail: apopova@outsourcinginbg.com

 

ИНФОРМАЦИОННО СЪБИТИЕ НА БЪЛГАРСКАТА АУТСОРСИНГ АСОЦИАЦИЯ

Организиране на събития за дейността на клъстера в 6-те планови региона

Операция 2.4.1 „Насърчаване на бизнес кооперирането и клъстерите“ Проект BG 161РО003-2.4.02-0089 „Подкрепа на аутсорсинг услугите в клъстера“ се осъществява с финансовата подкрепа на ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007-2013, съфинансирана от ЕС чрез Европейския фонд за регионално развитие и от националния бюджет на Република България


Kръгла маса и работни срещи с Българска аутсорсинг асоциация

Conference

Българска аутсорсинг асоциация (БАА) с подкрепата на Съюзът на работодателите в системата на народната просвета в България (СРСНПБ) ви канят на поредица от три кръгли маси с представители на ръководствата на професионални гимназии и гимназиите с интензивно изучаване на чужд език

СРСНПБ и БАА искат да осъществят първоначална връзка и да дадат шанс на българските училища да станат част индустрия на бъдещето с организиране на кръгли маси и последващи работни срещи за обсъждане на съвместни инициативи за подобряване подготовката на кадрите в аутсорсинг сектора, както и осигуряването на учебни и/или работни практики и стажове в реална работна среда.

По време на кръглата маса ще се обсъдят възможностите за мотивирането на учащите за професионална реализация във фирмите в сектора на аутсорсинга, предоставянето на стипендии и възможности за специализация в компании от сектора на аутсорсинг услугите, включването на специалисти от фирмите-членове на БАА с лекции по тематиката на специализирани дисциплини и др.п.

Във втората част на срещата директорите ще получат индивидуална консултация относно конкретни възможности и механизми за сътрудничество и съвместни действия между БАА и училището.

За повече информация – Адриана Попова, Изпълнителен директор, Българска аутсорсинг асоциация, тел. +359 888 546 911, e-mail: apopova@outsourcinginbg.com

 

ИНФОРМАЦИОННО СЪБИТИЕ НА БЪЛГАРСКАТА АУТСОРСИНГ АСОЦИАЦИЯ

Организиране на събития за дейността на клъстера в 6-те планови региона

Операция 2.4.1 „Насърчаване на бизнес кооперирането и клъстерите“ Проект BG 161РО003-2.4.02-0089 „Подкрепа на аутсорсинг услугите в клъстера“ се осъществява с финансовата подкрепа на ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007-2013, съфинансирана от ЕС чрез Европейския фонд за регионално развитие и от националния бюджет на Република България