Асоцииран член

Пловдивски университет

Пловдивският университет „Паисий Хилендарски" е водеща културна, образователна и научна институция в Република България. Той е най-голямото висше училище в Южна България и второ по големина в страната. Основан е през 1961 година като Висш педагогически институт по природо-математически науки. Обявен е за Университет през 1972 година.

Днес в Университета работят над 900 преподаватели и служители, от които над 560 висококвалифицирани щатни преподаватели – 34 професори, 167 доценти, 360 асистенти. В ПУ "Паисий Хилендарски" се обучават над 8000 редовни студенти и около 5000 задочни студенти в повече от 60 специалности по природни, хуманитарни, обществени и икономически науки, организирани в 9 факултета, отговарящи на всички изисквания на Закона за висшето образование. Университетът има официална акредитация (2007 година), която позволява провеждането обучение във всички образователни степени - "Специалист", "Бакалавър", "Магистър" и "Доктор".

Пловдивският университет разполага с библиотека, Университетско издателство, Университетски информационен център, специализирани лаборатории, езикови кабинети, мултимедийни и компютърни зали, Център за дистанционно обучение, Център за кариерно ориентиране, научноизследователско поделение, спортен център, учебен театър, технически центрове, обслужващи и сервизни звена. Разкрити са и два филиала на Университета – в градовете Смолян и Кърджали.

Университетът поддържа активни международни контакти с почти всички европейски страни, САЩ и страните от Азия и Африка. Участва самостоятелно или съвместно с други европейски университети и научноизследователски институции в програми на Европейския съюз и в американски и швейцарски фондове за научни изследвания.

Визията на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски" е да се утвърди като водеща българска образователна, изследователска и културна институция с европейско лице и национална значимост, разпознаваема в глобалния свят, отличаваща се с устойчиво и динамично развитие и конкурентоспособни предимства в областта на науките за природата, човека, обществото, културата и технологиите.

Услуги

Обучителни програми: ОКС Бакалавър, ОКС Магистър, ОНС доктор в областта на природните, хуманитарните, обществените и икономическите науки – Университетът предлага и осъществява успешни модели и практики на достъпно, специализирано, интердисциплинарно ка
Изследователска, експертна и арбитражна дейност – провеждат се иновативни изследвания в приоритетни научни области, в интерес и полза на обществото
Развиване на ресурси и програми – осигуряват се конкурентни предимства на образователния и научния пазар на идеи, технологии и продукти
Изготвяне на стандарти и политики в областта на висшето образование –прилагат се технологии и методи за ефективно управление, като се използват знанията, опита и потенциала на своя академичен състав
Осигуряване на достъп до изследователски мрежи и ресурси (Европеана, МЕТА)

Контакти