ВИЗИЯ & МИСИЯ

Визията на Българската аутсорсинг асоциация е да направи аутсорсинга водеща индустрия в България и да гарантира нейния растеж, авторитет, надеждност, иновативност и социална отговорност.

Българската аутсорсинг асоциация (БАА) е независима организация, чиято цел е да обединява и представлява интересите на компаниите, предоставящи аутсорсинг услуги, да комуникира ползите от аутсоринга с щироката общественост, да поощрява конкурентността в бизнес сектора и да създава благоприятна среда за привличане на чуждестранни инвестиции в сектора.

Асоциацията обединява компании от всички сфери на аутсорсинг индустрията - фирми, предлагащи услуги, свързани с BPO, ITO, KPO, LPO, HRO и други.

Какво правим?

 • Застъпническа политика
 • Развитие на индустрията
 • Изграждане на репутация
 • Работа в мрежа на различни заинтересовани страни
 • Ангажираност с членство
 • Споделяне на знания и сътрудничество

СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ

 • Установяване и утвърждаване на България като водеща световна аутсорсинг дестинация и предпочитан и надежден бизнес партньор
 • Улесняване и подкрепа на усилията на другите страни за развитието на региона като бизнес и аутсорсинг дестинация
 • Работа за балансирано развитие и растеж на всички региони в България и позициониране на големите градове на картата на аутсорсинга
 • Улесняване растежа и работата за подобряване на правната и икономическа среда за правене на аутсорсинг бизнес в България
 • Работа с правителството за формулиране на политиките във всички ключови области за развитието на аутсорсинг индустрията, включително обучение и развитие на уменията, транспорта и инфраструктурата, търговията и бизнес услугите
 • Повишаване броя на образованите и квалифицирани таланти в страната, задържане и привличане на професионалистите и подпомагане на тяхното развитие
 • Да действа като събирателен център на най-добрите практики и знания и споделянето им в аутсорсинг сектора
 • Подпомагане нуждите на своите членове и осигуряване лидерска експертиза и образование за всички аспекти на аутсорсинга
 • Допринасяне за развитието на гражданското общество, науката и технологиите и за утвърждаване на социалните ценности в предприемачеството и икономическата инициатива, в унисон с българските културни и национални традиции