Кръгли маси и работни срещи на Българска аутсорсинг асоциация и професионалните и езикови гимназии

Кръгли маси и работни срещи на Българска аутсорсинг асоциация и професионалните и езикови гимназии

Българска аутсорсинг асоциация (БАА) с подкрепата на Съюзът на работодателите в системата на народната просвета в България (СРСНПБ) ви канят на поредица от три кръгли маси с представители на ръководствата на професионални гимназии и гимназиите с интензивно изучаване на чужд език, които ще се проведат в Плевен, София и Варна в началото на септември 2015 г. както следва:

За Плевен, Враца, Монтана, Ловеч 

За София

За Варна и Шумен

СРСНПБ и БАА искат да осъществят първоначална връзка и да дадат шанс на българските училища да станат част индустрия на бъдещето с организиране на кръгли маси и последващи работни срещи за обсъждане на съвместни инициативи за подобряване подготовката на кадрите в аутсорсинг сектора, както и осигуряването на учебни и/или работни практики и стажове в реална работна среда.

По време на кръглата маса ще се обсъдят възможностите за мотивирането на учащите за професионална реализация във фирмите в сектора на аутсорсинга, предоставянето на стипендии и възможности за специализация в компании от сектора на аутсорсинг услугите, включването на специалисти от фирмите-членове на БАА с лекции по тематиката на специализирани дисциплини и др.п.

Във втората част на срещата директорите ще получат индивидуална консултация относно конкретни възможности и механизми за сътрудничество и съвместни действия между БАА и училището.

За повече информация – Адриана Попова, Изпълнителен директор, Българска аутсорсинг асоциация, тел. +359 888 546 911, e-mail: apopova@outsourcinginbg.com

ИНФОРМАЦИОННО СЪБИТИЕ НА БЪЛГАРСКАТА АУТСОРСИНГ АСОЦИАЦИЯ
Организиране на събития за дейността на клъстера в 6-те планови региона
Операция 2.4.1 „Насърчаване на бизнес кооперирането и клъстерите“ Проект BG 161РО003-2.4.02-0089 „Подкрепа на аутсорсинг услугите в клъстера“ се осъществява с финансовата подкрепа на ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007-2013, съфинансирана от ЕС чрез Европейския фонд за регионално развитие и от националния бюджет на Република България.