Публична покана” с предмет „Подбор и организиране на участия в събития и обучения свързани с аутсорсинг и управление”

публична покана за избор на изпълнител за „Подбор и организиране на участия в събития и обучения свързани с аутсорсинг и управление”

Във връзка с изпълнението на проект на Сдружение „Българска Аутсорсинг Асоциация” - BG161PO003-2.4.02-0089 „Подкрепа на аутсорсинг услугите в клъстера”, финансиран по ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007 – 2013 г., Сдружението публикува покана за избор на изпълнител „избор с публична покана” с предмет „Подбор и организиране на участия в събития и обучения свързани с аутсорсинг и управление”.

Документите могат да бъдат намерени по-долу:

  •     Публична покана
  •     Декларация
  •     Изисквания за оферти
  •     Методика за оценка на офертите
  •     Примерна оферта
  •     Проект на договор дейности 2 и 3
  •     Техническа спецификация