Над 2 милиарда лева оборот ще прави аутсорсинг индустрията в България до три години

Вицепремиерът Даниела Бобева откри Кръгла маса за развитието на сектора

Над 2 милиарда лева оборот ще прави аутсорсинг инду стрията в България до три години. Това прогнизираха експертите от сектора на първата по ро да си Кръгла маса посветена на развитието на аутсорсинг индустрията и партньорството между публи чния и частния сектор, която се проведе днес в гр. София.

Форумът се организира от Българската аутсорсинг асо циация и най-голямата в света асоциация в областта на финансите и счетоводните услуги – Асоци ацията на дипломираните експерт- счетоводители (АCCA). Г-жа Даниела Бобева, заместни к министър-председател по икономическото развитие откри форума.

„Оценявам високо значението на аутсорсинга като сек тор с разширяващо се значение за българската икономика през последните години. Въпре ки че правителството залага на износа на продукция с висока добавена стойност и развитието н а високотехнологични производства като фактори за икономически растеж, разкриването на раб отни места в сектора на услугите е от сериозно значение, особено в период на стагнация в икономиката. Впечатлява фактът, че за последните 4 години приходите от аутсорсинг в Бълга рия са се увеличили с 60% и годишно секторът генерира приходи за около половин милиард евро.

“В дискусията посветена на ролята на аутсорсинг инду стрията за подобряване на икомическата среда и растеж участваха г-н Красин Димитров - заме стник-министър на икономиката и енергетиката, г-жа Росица Янкова – заместник минист ър на труда и социалната политика и ръководители на водещи международни и български ком пании от сектора на аутсорсинг на бизнес процеси като Адеко България, АИИ Дейта Проце синг, Ай Би Ем Глоубъл Проусес Сървисиз, Булпрос Консултинг, Кока-Кола Хеленик България, КПМ Г, С3i, Софика груп - част от ТелеТех, Съдерланд, Телъс, Ърнст и Янг България, Юнифай Бълг ария и др.

„Аутсорсинг секторът е един от най-бързо развиващит е се в България, заетите в него надхвърлят 20 000 души като до няколко години броят им би могъл д а нарастне до четири пъти при подходяща бизнес среда и насърчаване на инвеститори в сектора . Това задължава всички заинтересовани страни да подготвим стратегия за развитие на индуст рията и съм убеден, че дискусията между правителството и бизнеса днес е първа и много важна крачка в тази посока .”, коментира г-н Стефан Бумов, председател на Българска аутсорсинг а социация.

Като проблемни области, в които трябва да се работи съвместно за подобряването им на Форума бяха очертани: в образованието – подготовката на до статъчно квалифицирани кадри за индустрията; в социалната и трудова политика – евен туални негативни ефекти от повишването на осигурителните прагове и улесняване на възможността да се привличат хора от чужбина за работа в сектора в България. Други теми, които се обсъждах а на Кръглата маса бяха тенденциите за сектора в региона и страната ни, репутацията на Бъл гария като аутсорсинг дестинация и приноса на индустрията за увеличване на младежката заетост.

За АССА

(Асоциация на дипломираните експерт-счетоводит ели) е световната организация на професионалните счетоводители. Асоциацията подкрепя своите 162 000 членове и 428 000 курсисти в 173 страни , като им помага да развият у спешна кариера в областта на счетоводството и бизнеса с уменията, изисквани от работодателите. АС СА работи чрез мрежа от над 89 офиса и центрове и повече от 8500 одобрени работодатели по целия свят, които осигуряват най-високи стандарти на обучение и развитие на служителите. Ор ганизацията насърчава подходящото регулиране на счетоводството и провежда съответните проучвания, за да грантирам, че репутацията на счетоводството ще продължава да се п одобрява и влиянието му ще нараства.

Повече информация на: www.accaglobal.com

За Българска аутсорсинг асоциация

Българска аутсорсинг асоциация е браншова организац ия, чиято цел е да обедини интересите на компаниите предоставящи аутсорсинг услуги, да повиш и конкурентността на средата и създаде допълнителни условия за повишаване на чуждестраннит е инвестиции в сектора. Асоциацията покрива всички сфери на аутсорсинг индустрията – ко мпании предоставящи услуги, свързани с управлението на бизнес процеси, услуги свързани с у правлението на ИТ процеси, управление на процеси на знанието и международни центрове за спод елени услуги.

Повече информация на: www.outsourcinginbg.com