Процедура "Избор с публична покана" - Провеждане на специализирано проучване на водещите фактори за сектора по региони

Във връзка с изпълнението на проект на Сдружение „Българска Аутсорсинг Асоциация”

Във връзка с изпълнението на проект на Сдружение „Българска Аутсорсинг Асоциация” - BG161PO003-2.4.02-0089 „Подкрепа на аутсорсинг услугите в клъстера”, финансиран по ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007 – 2013 г., Сдружението публикува покана за избор на изпълнител „избор с публична покана” с предмет „Провеждане на специализирано проучване на водещите фактори за сектора по региони”.

Документите могат да бъдат намерени по-долу: