Клъстер Сдружение „Българска аутсорсинг асоциация“ успешно завърши проект с европейско финансиране за развитие на аутсорсинг услугите в България

Клъстер Сдружение „Българска аутсорсинг асоциация“ успешно завърши проект с европейско финансиране за развитие на аутсорсинг услугите в България

СОФИЯ (България), 11 септември 2015 -- На 7 март 2014 г. Сдружение „Българска аутсорсинг асоциация“ подписа Договор за безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на проект BG161PO003-2.4.02-0089 „Подкрепа на аутсорсинг услугите в Клъстера” по процедура  BG161PO003-2.4.02 „Подкрепа за развитието на клъстерите в България” съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие и Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007 – 2013 г. проектът продължи 18 месеца и изпълнението му приключи успешно на 10 септември 2015 г.

В рамките на проекта бяха изпълнени редица дейности насочени към популяризиране и развитие на аутсорсинг услугите в страната, повишаване на заетостта в сектора, повишаване на експертния и управленски капацитет на представители на клъстера, анализ на капацитета и работната сила в сектора както и беше разработена стратегия за развитие на сектора.

В клъстера бяха създадени осем нови работни места, които включват Ръководител, Координатор и шест експерта в направленията знание интензивни услуги, бизнес процеси и информационни технологии.

За повишаване на капацитета на персонала на клъстера бяха изпълнени дейности за участие в обучения, конференции и събития, които както подпомагат професионалното развитие на екипа, така и са отлична възможност за популяризиране на сдружението, дейностите му и позиционирането на България като водеща дестинация за аутсорсинг услуги в световен мащаб. Представители на клъстера взеха участие в значими международни форуми като годишното събитие на аутсорсинг асоциацията на Великобритания, годишната конференция на AMEC (Международна асоциация за измерване и анализ на комуникацията“, събития на Gartner Inc. - Gartner Customer Strategies & Technologies Summit и Gartner Sourcing & Strategic Vendor Relationships и обучения по управление на проекти, стратегически маркетинг и др. 

За период от десет месеца успешно бяха организирани и проведени шест събития тип Roadshow в градовете Велико Търново, София, Пловдив, Бургас, Варна и Плевен. Целите бяха запознаване на местните власти и представители на образованието с индустрията и целите на клъстера, привличане на нови членове и утвърждаване на клъстера като център за развитие на аутсорсинга в страната.

В резултат от проекта бяха привлечени три водещи университета за асоциирани членове на асоциацията – Технически университет  - София, Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ и Великотърновски университет „ Св. Св. Кирил и Методий“, а броят на пълноправните членове нарасна до двадесет и един.

Ключова дейност от проекта беше Разработване на детайлно пазарно проучване. Бяха анализирани водещи фактори за развитие на сектора като работна сила, инфраструктура, инвестиции и други. Резултатите от това проучване послужиха за основа за изпълнение на най-важната дейност на проекта – разработване на стратегия за развитие на клъстера.

В допълнение беше разработена и нова интернет страница на клъстера. В нея е публикувана и постоянно се актуализира информация за структурата, дейността и услугите на клъстера, възможности за членство, информация за членовете на сдружението,  актуални проучвания и анализи, възможности за работа, събития и много други.

След успешното изпълнение на проекта клъстер Сдружение „Българска аутсорсинг асоциация“ продължава своята активна дейност по развитие и популяризиране на сектора, организация и провеждане на събития, провеждане на проучвания и подпомагане на бизнеса и сектора на образованието за повишаване на капацитета и привличане на инвестиции.

За повече информация e-mail: info@outsourcinginbg.com

 

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Българска Аутсорсинг Асоциация и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.