УСТАВ
на сдружение с нестопанска цел в частна полза
„БЪЛГАРСКА АУТСОРСИНГ АСОЦИАЦИЯ“

Настоящият Устав е приет с единодушие на Учредително събрание на „Българска аутсорсинг асоциация“, проведено на 22.05.2012 г. Настоящият Устав е изменен и допълнен с решение на Общото събрание на „Българска аутсорсинг асоциация“, проведено на 03.12.2014 г., 24.02.2016 г., 14.03.2017 г. и 10.05.2018 г.

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Статут
Чл. 1 (1) „Българска аутсорсинг асоциация“ (наричано за краткост Асоциацията) е сдружение с нестопанска цел, извършващо дейност в частна полза съгласно разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ) и настоящия Устав.
(2) Асоциацията е юридическо лице отделно от членовете си, които не отговарят за задълженията на Асоциацията.
Наименование
Чл. 2 (1) Наименованието на сдружението с нестопанска цел е „Българска аутсорсинг асоциация “, което се изписва съкратено БАA.
(2) Наименованието на сдружението с нестопанска цел може да се изписва и на латиница по следния начин: Bulgarian Outsourcing Association, което се изписва съкратено ВОА.
(3) В случаите, когато Асоциацията създава клонове, към наименованието се добавя означението клон и населеното място, където е седалището на клона.
Седалище и адрес на управление
Чл. 3 (1) Седалището на Асоциацията е гр. София.
(2) (Изм. ОС – 24.02.2016 г.) Адресът на управление на Асоциацията е гр. София 1000, ул. „Цар Симеон” № 57.
Срок
Чл. 4 Съществуването на Асоциацията не се ограничава със срок или прекратителни условия.
Вид и предмет на дейност
Чл. 5 (1) Асоциацията извършва дейност в частна полза съгласно разпоредбите на ЗЮЛНЦ.
(2) Предметът на дейност на Асоциацията включва консултантска дейност, предоставяне на информационни услуги, обучение, издателска дейност, както и всяка друга незабранена от закона дейност, необходима за постигане на целите по чл. 6.
(3) Асоциацията извършва стопанска дейност, която е свързана с предмета на основната дейност и е необходима за постигане на целите по чл. 6, и използва приходите от дейността за постигането на тези цели.
Цели и средства за тяхното постигане
Чл. 6 Основни цели на Асоциацията са:
а) да способства за изграждането на Република България като предпочитано място и център за аутсорсване в Югоизточна Европа като предприема и осъществява инициативи за популяризиране на страната и региона и привличане на национални и международни инвестиции;
б) да подкрепя усилията на страните от Югоизточна Европа за изграждане на региона като бизнес и аутсорсинг център;
в) да подобрява бизнес климата като работи за прозрачност и ясни правила за работа в бранша;
г) да способства при налагане на най-добрите практики, услуги и иновации в развитието и управлението на аутсорсинг индустрията в България и Югоизточна Европа;
д) да работи за развитие и утвърждаване на гражданското общество, науката, техниката и технологиите и по-конкретно като насърчава свободния обмен на идеи, научни знания, информация и интелектуални ценности и създава обществена атмосфера на подкрепа на предприемачеството в духа на националните ценности и традиции;
е) да предлага решения пред правителства, регулаторни органи и институциите на Европейския съюз по въпроси от колективен интерес на своите членове, както и на другите компании от бранша, както и да работи по програми за изменение на законодателството в Република България, свързано с регионалното развитие и неговото хармонизиране с европейските и световни стандарти;
ж) да посредничи в диалога между аутсорсинг компаниите и администрацията като насърчава партньорството между публичния и частния сектор;
з) да доставя информация на членовете си за развитието на пазара на аутсорсинг услугите, включително, но не само новини, анализи, пазарни изследвания, стандарти и др.;
и) да разработва и реализира проекти за оптимално използване на местните ресурси;
й) да акумулира и предава знанията за аутсорсинг индустрията и нейните процеси и да подкрепя развитието на своите членове и компаниите от бранша;
к) да работи за подпомагане на социалната интеграция и личностната реализация и по-конкретно като създава и провежда програми за обучение, повишаване на квалификацията и обогатяване на знанията на кадри за бранша;
л) да подкрепя и сътрудничи на образователните институции в България при обучението на високо квалифицирани специалисти в процесите и управлението на аутсорсинга.
Чл. 7 Средства за постигане на целите по чл.6 могат да бъдат:
а)  организиране на семинари, дискусии, конференции и събития с цел установяването на аутсорсинга и Република България като негов център в Югоизточна Европа;
б) възлагане, финансиране и осъществяване на експертни изследвания и анализи, научни разработки и публикации, свързани с дейността и целите на Асоциацията;
в) изготвяне, издаване и разпространение на информационни материали, както и издаване на справочници, бюлетини, брошури, листовки, дипляни, резултати от изследвания, годишници и други печатни издания и материали;
г) сътрудничество с обществени, държавни, правителствени и частни институции, научни и академични центрове и средства за масова информация;
д) разработване и осъществяване на програми за организационно, методическо и научно подпомагане на дейността и контролиране на осъществяването им;
е) разработване на бизнес програми и проекти, предоставяне на бизнес консултации, информационно осигуряване, методическа помощ за предприемачи и изготвяне на икономически анализи;
ж) организиране и провеждане на национални и международни срещи, обучения, семинари, симпозиуми, конференции, квалификационни и преквалификационни курсове;
з) подпомагане на членовете си при организирането и участието в международни прояви
и) представителство и защита на интересите на своите членове пред трети лица и държавни органи;
й) администриране на програми за финансиране на малки и средни предприятия и развитието на аутсорсинг индустрията във всичките й форми;
к) разработване на инициативи за оптимизиране на законодателството и местното самоуправление и за насърчаване на партньорството между публичния и частния сектор;
л) предоставяне на становища, препоръки и образци на документи във връзка с предстоящи или вече приети промени в законодателството, отнасящи се до аутсорсинга;
м) създаване на мрежа за взаимодействие с различни организации със сроден предмет на дейност в страната и чужбина;
н) обмен на информация, съвместно планиране на действия и инициативи с други сдружения и асоциации и други съвместни действия, които не противоречат на целите на Асоциацията.
II. ЧЛЕНСТВО
Условия за членство
Чл. 8 (1) (Изм. ОС – 03.12.2014 г., Изм. ОС – 14.03.2017 г.) Членството в Асоциацията е доброволно. Членството в Асоциацията е следните видове:
а) пълноправно;
б) членство тип „стратегическо партньорство”;
в) асоциирано;
г) професионално членство.
(2) (Изм. ОС – 14.03.2017 г.) Пълноправен член на Асоциацията може бъде всяко юридическо лице, което:
1.  предоставя изнесени услуги, базирани на високотехнологична платформа, знания и умения в областите информационни технологии, финанси, човешки ресурси и право;
2. има не по-малко от 20 служители или оборот не по-малко от един милион лева съгласно последния приет годишен финансов отчет;
3. представило е две препоръки от пълноправни членове на Асоциацията;
4. споделя целите на Асоциацията и средствата за тяхното постигане;
5. приема настоящия Устав.
(3) (Нова ОС – 03.12.2014 г., Изм. ОС – 14.03.2017 г.) Член – стратегически партньор може бъде всяко юридическо лице, което:
1. предоставя услуги на лица ал. 2, като например консултантски услуги и специализирано обучение;
2. получило е покана от Председателя на Управителния съвет на Асоциацията или от Изпълнителния директор за членство тип „стратегическо партньорство”;
3. представило е мотивационно писмо за членство, в което е описало по какъв начин ще допринася за развитието на аутсорсинг индустрията и по какви теми се ангажира да работи с Асоциацията;
4. представило е две препоръки от пълноправни членове на Асоциацията;
5. споделя целите на Асоциацията и средствата за тяхното постигане;
6. заплаща редовно членски внос;
7. приема настоящия Устав.
(4) (Предишна ал. 3, Изм. ОС – 03.12.2014 г., Изм. ОС – 14.03.2017 г.) Асоцииран член на Асоциацията може да бъде:
1. дееспособно физическо лице с професионални и/или академични постижения в областта на аутсорсинга или друга, свързана с аутсорсинга област;
2. юридическо лице, което предоставя изнесени услуги, но не отговаря на критериите за пълноправно членство;
3. юридическо лице с нестопанска цел, учебно заведение и др. подобна организация;
4. получило е покана от Председателя на Управителния съвет на Асоциацията или от Изпълнителния директор за асоциирано членство;
5. представило е една препоръка от пълноправен член на Асоциацията;
6.  споделя целите на Асоциацията и средствата за тяхното постигане;
7. заплаща редовно членски внос;
8. приема настоящия Устав.
(5) (Нова ОС – 14.03.2017 г.) Професионален член може да бъде:
1. физическо лице с дългогодишен стаж на мениджърски позиции в ауторсинг индустрията;
2. получило е покана от Председателя на Управителния съвет на Асоциацията или от Изпълнителния директор за професионално членство;
3. предоставило е мотивационно писмо за членство с изложение как ще допринася за развитието на аутсорсинг индустрията;
4. представило е две препоръки от пълноправни членове на Асоциацията;
5.  заплаща редовно членски внос;
6. съгласява се, да няма право на глас в Общото събрание, но с право да се кандидатира за член на органите на Асоциацията;
7.  приема настоящия Устав.
(6) (Изм. ОС – 03.12.2014 г.-предишна ал. 4, Изм. ОС – 14.03.2017 г.- предишна ал. 5) На заседания на органите на Асоциацията могат да присъстват, без да са нейни членове и след покана от Председателя на Управителния съвет, лица, които имат доказани научни и/или професионални постижения в областта на аутсорсинга, както и специалисти в други области, когато това е необходимо. Поканените лица могат да дават мнения, становища, да представят изготвени проучвания и анализи на пазара и др.
Процедура по придобиване на членство (Изм. ОС – 14.03.2017 г.)
Чл. 9 (1) (Изм. ОС – 14.03.2017 г.)  Членовете на Сдружението се приемат от Управителния съвет.
(2) (Нова ОС – 14.03.2017 г.) Кандидатите изпращат форма за членство до Управителния съвет, съдържаща посочване на вида членство, за което се кандидатства, изявление за приемане на Устава на Асоциацията и придружена с доказателства относно спазване на изискванията за съответния вид членство.
(3) (Нова ОС – 14.03.2017 г.) Управителният съвет разглежда подадената форма за членство  на първото си заседание след постъпването й, но не по-късно от един месец, като взема решение за приемане на член или мотивирано отхвърля молбата.
(4) (Предишна ал. 2, Изм. ОС – 14.03.2017 г.) В случай че бъде установена непълнота на документите, удостоверяващи изискванията за приемане на член, съответното лице се уведомява и му се дава допълнителен срок от 14 дни за попълването им.
(5) (Предишна ал. 3, Изм. ОС – 14.03.2017 г.) Членските права и задължения, с изключение на имуществените, са непрехвърлими и не преминават върху други лица при смърт, съответно при прекратяване.
Права и задължения на членовете
Чл. 10 (1) Пълноправните членове имат право:
а) да участват в дейността на Асоциацията и в работата на Общото събрание;
б) право на глас в Общото събрание на Асоциацията;
в) да участват в управлението на Асоциацията, като бъдат избирани за членове на Управителния й съвет;
г) да осъществяват контрол върху работата на органите на Асоциацията;
д) да получават пълна и своевременна информация за дейността на Асоциацията и да се ползват от резултатите от дейността й.
(2) (Изм. ОС – 03.12.2014 г.) Асоциираните членове и членовете – стратегически партньори имат правата по ал. 1, букви а) и д).
Чл. 11 Членовете имат следните задължения:
а) да работят за постигане целите на Асоциацията;
б) своевременно да правят гласуваните от Общото събрание годишни (членски внос) и допълнителни вноски;
в) да спазват Устава и другите вътрешни правила на Асоциацията;
г) да спазват поверителност по отношение на факти и обстоятелства, станали им известни във връзка с дейността на Асоциацията или неин член, независимо дали тези данни се квалифицират от съответния член като търговска тайна.
Прекратяване на членството
Чл. 12 (1) Членството в Асоциацията се прекратява с решение на Управителния съвет:
а) по писмена молба на съответния член;
б) (Изм. ОС – 14.03.2017 г.) при смърт или поставяне под пълно запрещение, респективно при вземане на решение за прекратяване или влязло в сила решение за обявяване в несъстоятелност на член-юридическо лице;
в) при изключване;
г) при отпадане поради системно неучастие в дейността на Асоциацията, невнасяне на годишен членски внос или на допълнителна имуществена вноска.
(2) (Изм. ОС – 14.03.2017 г.) Членството се прекратява и с прекратяване на  Асоциацията.
(3) (Изм. ОС – 14.03.2017 г.) Изключване на член се извършва с мотивирано решение на Управителния съвет на Асоциацията при наличието на едно от следните основания:
а) извършване на действия в противоречие с целите на Асоциацията;
б) (Изм. ОС – 14.03.2017 г.) при системно (повече от три пъти) неспазване на Устава и/ или  другите вътрешни правила за осъществяване дейността на Асоциацията и/ или с действията си уронва престижа на Асоциацията;
в) разпространяване на информацията по чл.11, буква "г";
г) настъпило последващо несъответствие с изискванията за членство.
(3) В зависимост от тежестта на нарушението Управителният съвет може да отправи предупреждение до съответния член и да изслуша становището му преди вземането на решение за изключване. Решението за изключване подлежи на обжалване пред Общото събрание на Асоциацията в срока по чл. 25, ал. 5 от ЗЮЛНЦ.
(4) (Нова ОС – 14.03.2017 г.) Отпадането се констатира от Управителния съвет по документи и настъпва от взимане на решението, с което се прекратява членството.
(5) (Предишна ал. 4, Изм. ОС – 14.03.2017 г.) Невнасянето на годишен членски внос се установява със счетоводна справка, която се изготвя и представя на Управителния съвет не по-късно от 31 март на годината, следваща годината, за която членският внос се отнася. Невнасянето на допълнителни имуществени вноски се установява със счетоводна справка, която се изготвя и представя на Управителния съвет не по-късно от два месеца след изтичане на срока, в който вноската е следвало да бъде направена съгласно решение на орган на Асоциацията.
(6) (Предишна ал. 5, Изм. ОС – 14.03.2017 г.) За системно неучастие в дейността на Асоциацията ще се считат три последователни отсъствия от заседания на Общото събрание и/или Управителния съвет (когато съответното лице е член на Управителния съвет), както и три последователни отказа от участие в други мероприятия, организирани от Асоциацията, без уважителни причини. 
(7) (Предишна ал. 6, Изм. ОС – 14.03.2017 г.) Във всички случаи на прекратяване на членството Асоциацията не връща на съответния член заплатения от него членски внос, включително за годината на прекратяването, както и направените други целеви вноски и дарения в полза на Асоциацията.
III. ОРГАНИ НА АСОЦИАЦИЯТА
Чл. 13 (1) Върховен колективен орган на Асоциацията е Общото събрание.
(2) Управителен орган на Асоциацията е Управителният съвет.
(3) Членовете-юридически лица на Асоциацията се представляват в органите й от законните им представители или изрично упълномощени от тях лица. Пълномощници могат да бъдат само физически лица.
Общо събрание
Чл. 14 (1)  Общото събрание се състои от всички членове на Асоциацията. Асоциираните членове участват в работата на Общото събрание без право на глас.
(2) Членовете на Асоциацията могат да упълномощят трето лице да ги представлява на Общото събрание с изрично писмено пълномощно.
(3) Едно лице може да представлява не повече от трима членове на общото събрание въз основа на писмено пълномощно.
(4) Преупълномощаване във връзка с представителство на член на Общото събрание на Асоциацията не се допуска.
Правомощия на Общото събрание
Чл. 15 Общото събрание:
1. изменя и допълва устава;
2. избира и освобождава членовете на управителния съвет;
3. взема решение за откриване и закриване на клонове;
4. взема решение за участие в други организации;
5. взема решение за преобразуване или прекратяване на Асоциацията;
6. приема бюджета на Асоциацията;
7. взема решения относно дължимостта и размера на членския внос или на имуществените вноски за пълноправни и асоциирани членове;
8. взема решение за разпореждане с имущество на Асоциацията на стойност над 100 000 (сто хиляди) лева;
9. приема отчета за дейността на Управителния съвет;
10. отменя решения на другите органи на Асоциацията, които противоречат на закона, устава или други вътрешни актове, регламентиращи дейността на сдружението;
11. може да взема и други решения, предвидени в устава, включително и такива, които са от компетентността на Управителния съвет.


Свикване на Общото събрание
Чл. 16 (1) (Изм. ОС – 14.03.2017 г.) Общо събрание се свиква поне веднъж годишно – Редовно Общо събрание.
(2) Общо събрание може да бъде свикано във всички случаи, когато е необходимо да бъдат взети решения от неговата компетентност – Извънредно Общо събрание.
Чл. 17 (1) Общото събрание се свиква от Управителния съвет по негова инициатива или по искане на една трета от пълноправните членове на Асоциацията. Ако в последния случай Управителният съвет в двуседмичен срок не отправи писмено покана за свикване на Общото събрание, то се свиква от съда по седалището на Асоциацията по писмено искане на заинтересованите членове или натоварено от тях лице.
(2) (Изм. ОС–14.03.2017 г., изм. ОС-10.05.2018 г.) Свикването се извършва с писмена покана, обявена на интернет страницата на Сдружението https://www.outsourcinginbg.com/bg и в Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, воден от Агенцията по вписванията към Министерство на правосъдието, не по-късно от 15 дни преди насрочената дата за провеждане на заседанието на Общото събрание.
(3) (Изм. ОС – 14.03.2017 г.) Материалите за Общото събрание се поставят на разположение на членовете не по-късно от датата на изпращане на поканата. Всеки от тях може да получи при поискване безплатно копие от материалите на хартиен или електронен носител.
(4) (Отм. ОС – 14.03.2017 г.)
Кворум
Чл. 18 (1) Общото събрание е законно, ако присъстват повече от половината от пълноправните членове.
(2) При липса на кворум събранието се отлага с един час по-късно на същото място и при същия дневен ред и може да се проведе, колкото и пълноправни членове да се явят.
(3) Кворумът се установява със списък на присъстващите пълноправни членове, в който всеки от тях удостоверява присъствието си с подпис. Списъкът се заверява от председателя и секретаря на Общото събрание.
Гласуване
Чл. 19 (1) Всеки пълноправен член на Общото събрание има право на един глас.
(2) Пълноправен член на Общото събрание няма право на глас при решаването на въпроси, отнасящи се до:
1. него, неговия съпруг(а) или роднини по права линия – без ограничения, по съребрена линия – до четвърта степен, или по сватовство – до втора степен включително;
2. юридически лица, в които той е управител или може да наложи или възпрепятства вземането на решения.
Вземане на решения
Чл. 20 (1) Решенията на Общото събрание се вземат с мнозинство от присъстващите пълноправни членове, с изключение на случите по ал. 2.
(2) Решения по чл.15, т. 1 и 5 се вземат с мнозинство 2/3 от присъстващите пълноправни членове.
(3) По въпроси, които не са включени в обявения в поканата дневен ред, не може да се вземат решения.
Управителен съвет
Чл. 21 (1) Управителният съвет се състои от 5 (пет) физически лица.
(2) (Изм. ОС – 14.03.2017 г.) Член на Управителния съвет може да бъде физическо лице - законен представител на юридическо лице – пълноправен член на Асоциацията, както и друго физическо лице, различно от законен представител, посочено от юридическо лице – пълноправен член на Асоциацията, което е негов служител. За член на Управителния съвет могат да се избират и професионални членове.
(3) В Управителния съвет не може да участва повече от един законен представител на едно и също юридическо лице-пълноправен член. В Управителния съвет не може да участват едновременно законен представител на юридическо лице-пълноправен член и друго физическо лице, различно от законен представител, посочено от същото юридическо лице – пълноправен член.
(4) Ако по време на мандата на член на Управителния съвет, съответното лице загуби качеството си на законен представител/служител на юридическото лице – пълноправен член, до избора на нов член, Управителният съвет действа в намален състав. При настъпване на обстоятелство по предходното изречение Управителният съвет е длъжен да свика общо събрание на Асоциацията за вземане на решение съгласно чл. 15, т. 2 от Устава във възможно най-кратък срок.
(5) (Изм. ОС – 14.03.2017 г.) Мандътът на Управителния съвет е 2 (две) години. След изтичане на два пълни последователни мандата член на Управителния съвет може да бъде преизбиран за трети и следващ последователен мандат с 2/3 мнозинство от от гласовете в Общото събрание.
(6) (Нова ОС – 03.12.2014 г.) Изпълнителният директор участва в работата на Управителния съвет без право на глас, като може да прави предложения, да дава становища, препоръки и мнения.
Възнаграждение
Чл. 22 Членовете на Управителния съвет няма да получават възнаграждение за сметка на Асоциацията за дейността си като членове на съвета.
Правомощия на Управителния съвет
Чл. 23 Управителният съвет:
1. управлява дейността на Асоциацията в изпълнение на своите решения и на решенията на Общото събрание;
2. определя едно или няколко лица от състава на Управителния съвет, които да представляват Асоциацията, като определя обема на представителната власт и начина на представителство;
3.  (нова ОС – 10.05.2018 г.) Изпраща до всеки член на сдружението информация за насрочване на Общо събрание, 15 дни преди датата на провеждането му, по електронната поща, която е посочена от него като електронен адрес за кореспонденция.
4. осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание;
5. приема Вътрешни правила за контрол и предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризма, както и други вътрешни актове на Асоциацията;
6. приема основните насоки и програма за дейността на Асоциацията;
7. разпорежда се с имуществото на Асоциацията при спазване изискванията на устава;
8. подготвя и внася в Общото събрание проект за бюджет;
9. подготвя и внася в Общото събрание отчет за дейността на Асоциацията;
10. (Изм. ОС – 03.12.2014 г.) предлага на Общото събрание проекторешение относно размера на членския внос  или на имуществените вноски за пълноправните членове, членовете – стратегически партньори и асоциираните членове;
11. (Изм. ОС – 14.03.2017 г.) взема решения за отсрочване и разсрочване на вноски, ако важни причини налагат това, както и за освобождаване от плащане на членски внос на учебни заведения, организации с нестопанска цел и други асоциации, които са Асоциирани членове;
12. (Изм. ОС – 03.12.2014 г.) избира и освобождава от длъжност Изпълнителния директор, определя неговото възнаграждение, както и  определя възнагражденията на служителите на Асоциацията;
13. определя реда и организира извършването на дейността на Асоциацията и носи отговорност за това;
14. формулира задачите и сформира работни групи или комитети от представители на членовете за решаването на конкретни проблеми и извършването на конкретна работа, като осигурява необходимите ресурси и контролира изразходването им;
15. определя адреса на Асоциацията;
16. извършва ликвидацията на Асоциацията;
17. взема решения по всички въпроси, които по закон или съгласно устава не спадат в правомощията на друг орган.

Председател на Управителния съвет
Чл. 24 (1) Председателят на Управителния съвет се избира от Управителния съвет измежду неговите членове.
(2) (Нова ОС – 14.03.2017 г.) Мандатът на Председателя на Управителния съвет е 2 (две) години. Председателят на Управителния съвет има право на два последователни мандата. Същото лице може да бъде избрано отново за Председател след изтичане на поне един мандат на друго лице като Председател. 
(3) (Предишна ал. 2, Изм. ОС – 14.03.2017 г.) Мандатът на Председателя на Управителния съвет се прекратява с освобождаването му като член на Управителния съвет. Мандатът на Председателя  може да бъде прекратен и преди това по инициатива на Управителния съвет или въз основа на подадена писмена молба от Председателя, като и в двата случая се взема изрично решение на Управителния съвет в тази връзка.
(4) (Предишна ал. 3, Изм. ОС – 14.03.2017 г.) Председателят на Управителния съвет:
а) свиква, подготвя провеждането и ръководи заседанията на Управителния съвет;
б) представлява Асоциацията пред трети лица в съответствие с чл. 29 от Устава;
в) председателства Общото събрание на Асоциацията;
г) извършва текущо оперативно управление на дейността на Асоциацията;
д) се разпорежда със средства на Асоциацията с оглед обезпечаване на текущата й дейност, на стойност до 20 000 (двадесет хиляди) лева за всяко отделно плащане. При необходимост от извършване на плащане над посочената по предходното изречение стойност, вкл. когато съответното плащане представлява частично плащане по задължение над посочената стойност, Председателят на Управителния съвет извършва плащането след вземане на решение от Управителния съвет, респективно Общото събрание, съгласно този Устав;
е) (Изм. ОС – 03.12.2014 г.) прави предложения за отправяне на покана за членство до потенциални членове на Асоциацията;
ж) контролира воденето на протоколните книги;
з) подписва и заверява  устройствените документи и вътрешните правила на Асоциацията, вкл. нейния Устав, така, както същите са приети/изменени съответно от Общото събрание или Управителния съвет;
и) сключва трудови/граждански договори със служители на Асоциацията след вземане на решение съгласно чл. 23, т. 11 и упражнява всички права и изпълнява всички задължения на Асоциацията като работодател в отношенията й със служителите;
й) изпълнява други функции, възложени му с този Устав, с решение на Управителния съвет или на Общото събрание.
(5) (Предишна ал. 3, Изм. ОС – 14.03.2017 г.) За работата си като Председател на Управителния съвет, последният не получава възнаграждение.

Свикване на Управителния съвет
Чл. 25 (1) (Изм. ОС – 03.12.2014 г.) Заседанията на Управителния съвет се свикват и ръководят от Председателя на Управителния съвет. Управителният съвет може да бъде свикан и по писмено мотивирано искане на Изпълнителния директор.
(2) Управителният съвет може да бъде свикан и по писмено мотивирано искане на пълноправен член на Асоциацията, когато важни причини налагат това.
(3) Председателят е длъжен да свика заседание на Управителния съвет при писмено искане на една трета от членовете му. Ако Председателят не свика заседание на Управителния съвет в седмичен срок, то може да се свика от всеки един от заинтересованите членове на Управителния съвет.
(4) При отсъствие на Председателя заседанието се ръководи от определен от Управителния съвет негов член.
Кворум и представителство
Чл. 26 (1) Управителният съвет може да взема решения, ако на заседанието му присъстват или са представени повече от половината от неговите членове.
(2) Присъстващо е и лице, с което има двустранна телефонна или друга връзка, гарантираща установяването на самоличността му и позволяваща участието му в обсъждането и вземането на решения. Гласуването на този член се удостоверява в протокола от председателстващия заседанието.
(3) Един присъстващ член не може да представлява повече от един отсъстващ.
(4) Упълномощаването за представителство на член на заседание на Управителния съвет се извършва в писмена форма.

Решения
Чл. 27 (1) Решенията се вземат с мнозинство от присъстващите, а решенията по чл.23, т. 6 и 12 и чл. 36, ал.2 – с мнозинство от всички членове.
(2) Управителният съвет може да вземе решения и неприсъствено, ако протоколът за взетите решения бъде подписан без забележки и възражения за това от всички членове на Управителния съвет.
Изпълнителен директор (Нов ОС – 03.12.2014 г.)
Чл. 28 (1) (Нова ОС – 03.12.2014 г.) Изпълнителният директор се избира от Управителния съвет, без да е негов член. Отношенията между Изпълнителния директор и Асоциацията се уреждат със съответния вид договор, който от страна на Асоциацията се подписва от Председателя на Управителния съвет.
(2) (Нова ОС – 03.12.2014 г.) Мандатът на Изпълнителния директор може да бъде оттеглен по всяко време по инициатива на Управителния съвет или въз основа на подадена писмена молба от Изпълнителния директор, както и в други случаи, предвидени в сключения между Изпълнителния директор и Асоциацията договор, за което се взема изрично решение на Управителния съвет в тази връзка.
(3) (Нова ОС – 03.12.2014 г.) Изпълнителният директор:
а) свиква заседанията на Управителния съвет по реда, предвиден в чл. 25, ал. 1 от Устава;
б) представлява Асоциацията пред трети лица в съответствие с чл. 29 от настоящия Устав;
в) извършва текущо оперативно управление на дейността на Асоциацията в съответствие с решенията на Управителния съвет, Общото събрание и Устава, за което ежемесечно се отчита пред Управителния съвет;
г) информира незабавно Управителния съвет за съществени обстоятелства, касаещи дейността на Асоциацията;
д) осигурява изпълнението на решенията на Управителния съвет и Общото събрание;
е) разпорежда се със средства на Асоциацията с оглед обезпечаване на текущата й дейност на стойност до 10 000 (десет хиляди) лева за всяко отделно плащане. При необходимост от извършване на плащане над посочената по предходното изречение стойност, вкл. когато съответното плащане представлява частично плащане по задължение над посочената стойност, Изпълнителният директор извършва плащането след вземане на решение от Управителния съвет, респективно Общото събрание, съгласно този Устав;
ж) прави предложения за отправяне на покана до трети лица с цел приемането им за членове;
з) сключва трудови/граждански договори със служители на Асоциацията след вземане на решение съгласно чл. 23, т. 11 и упражнява всички права и изпълнява всички задължения на Асоциацията като работодател в отношенията й със служителите;
и) изготвя проект на отчет за дейността и бюджет и ги внася за разглеждане от Управителния съвет на Асоциацията;
й) подписва и заверява  устройствените документи и вътрешните правила на Асоциацията, вкл. нейния Устав, така, както същите са приети/изменени съответно от Общото събрание или Управителния съвет;
к) води и съхранява протоколи от заседанията на Управителния съвет и Общото събрание;
л) организира изпращането на поканата за свикване на Общо събрание до членовете на Асоциацията;
м) изготвя и изпраща кореспонденцията на Асоциацията, вкл. води входящ и изходящ регистър за същата;
н) изпълнява други функции, възложени му от Управителния съвет или Общото събрание.
Представителство
Чл. 29  (Изм. ОС – 03.12.2014 г.) Асоциацията се представлява пред трети лица от Председателя на Управителния съвет и Изпълнителния директор, заедно и поотделно.
Чл. 30 (Предишен чл. 31, Изм. ОС – 03.12.2014 г.) Дейността на Управителния съвет може да се подпомага от постоянни или ad hoc комитети, специализирани в конкретна област.
IV. ИМУЩЕСТВО
Чл. 31 (1) (Предишен чл. 32, Изм. ОС – 03.12.2014 г.) Източници на средства за Асоциацията са:
а) начални вноски на учредителите на Асоциацията;
б) годишни вноски на членовете (годишен членски внос);
в) целеви вноски;
г) дарения и спонсорски договори и/или програми;
д) приходи от стопанска дейност по ал. 2.
(2) Асоциацията може да извършва следната стопанска дейност, свързана с основния й предмет:
а) организиране на курсове, семинари, конкурси, форуми и други подобни мероприятия срещу заплащане;
б) даване на консултации срещу заплащане и изготвяне на анализи и проучвания;
в) изготвяне и разпространение на статии и други материали, свързани с постигане на основните цели на Асоциацията.
(3) Асоциацията не разпределя печалба.
Чл. 32 (Предишен чл. 33, Изм. ОС – 03.12.2014 г.) Размерът на годишната вноска на членовете, допълнителните вноски, както и сроковете заплащането им се определят с решение на Общото събрание.
Чл. 33 (Предишен чл. 34, Изм. ОС – 03.12.2014 г.) Асоциацията води счетоводство и съставя документи за годишно приключване в съответствие с действащото законодателство.
V. ПРЕКРАТЯВАНЕ
Чл. 34 (Предишен чл. 35, Изм. ОС – 03.12.2014 г.) Асоциацията се прекратява
а) по решение на Общото събрание;
б) по решение на окръжния съд в предвидените в закона случаи.
Чл. 35 (1) (Предишен чл. 36, Изм. ОС – 03.12.2014 г.) При прекратяване на Асоциацията се извършва ликвидация.
(2) Ликвидацията се извършва от Управителния съвет по реда на Търговския закон и при спазване на изискванията на ЗЮЛНЦ.
(3) Имуществото на Асоциацията, останало след удовлетворяване на кредиторите, се разпределя между членовете поравно.
VI. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
Чл. 36 (Предишен чл. 37, Изм. ОС – 03.12.2014 г.) За всички въпроси, които не са уредени в Устава, намират приложение разпоредбите на нормативните актове, които регулират съответната правна материя.
Чл. 37 (Предишен чл. 38, Изм. ОС – 03.12.2014 г.) В случай на последващо несъответствие между Устава и нормативен акт, прилага се последният, без да е необходимо незабавно изменение на Устава, освен ако това изрично не се предвижда. Недействителността на отделни клаузи от Устава не води до недействителност и в останалата му част.

Настоящата актуална редакция на този Устава е приета  на Общо събрание на сдружението, състояло се на 10.05.2018 г., в удостоверение на което Председателят и Секретарят на събранието са положили своя подпис.