Макроикономически преглед

ОСНОВНИ МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ 2010 2011 2012 2012 2014
БВП (млн. евро) 36 764 40 102 40 926 41 047 42 010
Ръст на БВП (%) 0.4 1.8 0.6 0.9 1.7
Инфлация (%)  2.4 4.2 3.0 0.9 -1.4
Държавен дефицит (% от БВП)  -3.2 -2.0 -0.7 -0.9 -2.8
Износ (млн. евро) 15 561 20 264 20 777 22 271 22 116