Данъчно облагане

В България е въведена системата на плоския данък – прилага се единна ставка от 10% върху личните доходи и 10% върху корпоративните доходи. Данък добавена стойност в България е 20%, с изключение на хотелските услуги, където се прилага намалена ставка от 9%.

Данъкоплатците са освободени от корпоративен данък в районите в България с висока безработица. През 2014 г. повече от 2/3 от 176 общини  (общо 265 са в България) имат 25% по-високо от средното равнище на безработица за страната и 0% корпоративен данък.

България е втората страна с най-ниско данъчно бреме в ЕС към 2012 г.: в България съотношението данъци -  БВП е 27.9% за 2012 г., в сравнение със средното за ЕС от 39,4%.

 

 

Топ ставки на задължителните подоходни данъци и стандартните ДДС ставки (2014), %

Източник: Eurostat