Правна рамка

В сегашната ситуация, с оглед предстоящото членство в Шенген, макроикономическата рамка на България е благоприятна за навлизането на нови инвестиции. Българското правителство предприе значителни стъпки, за да отговори на предизвикателствата на глобалната икономическа криза, за поддържане на финансовата и макроикономическата стабилност на България и за подобряване на бизнес климата.

Сегашната правна система е динамична и непрекъснато се подобрява чрез приемане на съвременни модели, които отразяват икономическия напредък, глобализацията и политическото развитие. Процесът на хармонизиране на нашата правна система с достиженията на европейското право приключи успешно. В България инвеститорите ще открият, че много от законовите разпоредби са подобни на тези за регулиране на другите пазари, в които те се използват за извършване на стопанска дейност. В редица области инвеститорите ще бъдат приятно изненадани от намаления брой бюрократични изисквания и тенденцията да се работи по ефективен начин и често предсрочно. Те могат също така да се възползват от създаването на специални мерки за насърчаване на проекти, в които се влагат значителни инвестиции. Равното третиране на местни и чуждестранни инвеститори е законово определен принцип и областите, в които това в момента не е така, като например собствеността на земята, са в процес на реформи. Развитието на банковия сектор, правния режим на ценните книжа и приватизационните политики – всички те повишават доверието на инвеститорите чрез отстраняване на областите на несигурност и риск. Ефективната защитата на правата на интелектуална и индустриална собственост в България често е една от предпоставките за привличане на инвестиции в страната. Добрият инвестиционен климат в това отношение се определя не само от съответствието на местните закони с международните стандарти, но също така и от наличието на необходимите институции за изпълнението на тези законови разпоредби за предотвратяване нарушаването на правата.

Източник: Българска агенция за инвестиции