Пазар на труда

Работна сила

Според последните статистически данни, през 2014 г. работната сила в България се състои от 3.4 милиона души - 53% мъже и 47% жени. По-голямата част от работещите (86%) са завършили някаква форма на висше или средно образование.

В хиляди

  2010 2011 2012 2013 2014
Общо 3400.9 3 341.4 3 344.3 3 371.2 3 365.9
По Пол          
Мъже 1 804.7 1 786.1 1 782.8 1 796.6 1 798.6
Жени 1 596.2 1 555.3 1 561.5 1 574.6 1 567.3
По местоживеене          
Градско 2 624.2 2 598.2 2 605.9 2 631.1 2 636.7
Селско 776.6 743.2 738.4 740.1 729.2
По години          
15-24 269.9 253.6 247.9 229.6 200.3
25-34 669.8 798.8 788.3 778.2 767.7
35-44 1018.8 889.2 919.1 939.1 941.0
45-54 903.6 830.7 813.6 814.8 821.0
55-64 464.2 519.9 534.9 560.9 578.7
65 and over 44.5 39.1 40.4 48.5 57.2

Източник: Национален статистически институт

 

Работна сила по образователна степен през 2014 г.

Източник: Национален статистически институт

 

Цената на труда в България е повече от 6,5 пъти по-ниска от средната за ЕС.

През 2014 г. средната месечна работна заплата на служителите е в размер на 423 евро, увеличена в номинално изражение с 6.7%. Разходите на работодателя за социално осигуряване на служителите са в размер на 13% над работната им заплата.

 

Средна работна заплата на служителите според трудовия договор

 Източник: Национален статистически институт, Българска търговско-промишлена палата